Onderzoek naar het potentieel van het professionaliseren van het beheer bij vzw’s in Brussel.

Traduction française

Eind 2016 kreeg vzw De Overmolen van Minister Didier Gosuin (FDF), van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, subsidies in het kader van “Steun aan innovatieve projecten in de sociale economie en met potentieel inzake werkgelegenheid”.

Hiermee startte De Overmolen een resultaatsgericht onderzoek op dat bestaat uit het samenleggen van expertise en de noden & behoeften van vzw's die een luik patrimoniumbeheer realiseren.

Door de expertise samen te leggen, kunnen we bestuderen wat de mogelijkheden zijn om het patrimoniumbeheer van vzw's beter te beheren, beter te ontsluiten en beter te laten renderen. Kortom, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder leegstand is, en meer rendement voor de vzw's?

Door de efficiëntie te verhogen, zullen we op termijn ook meer werkgelegenheid creëren voor inschakelingstrajecten.

Onze partners in dit project zijn Baita vzw, Cosmos vzw en de Vereniging Parochiale Werken vzw - Goede Bijstand.

 

‘Recherche du potentiel de professionnalisation de la gestion du patrimoine des asbls’

Fin  2016, l’asbl De Overmolen a reçu, du Ministre Didier Gosuin (FDF) du Service Public Régional de Bruxelles, des subsides dans le cadre du "Soutien aux projets d'économie sociale innovants et porteurs d'emploi"

C’est pourquoi l’asbl De Overmolen a entamé une étude de terrain basée le partage de l’expertise et des besoins des asbls actives dans la gestion du patrimoine bruxellois.

A travers la mise en commun des différentes expertises, nous pouvons analyser quelles sont les possibilités pour améliorer la gestion du patrimoine des asbl, améliorer la visibilité du patrimoine et leur assurer un meilleur rendement.  En bref, comment pouvons-nous veiller à ce qu’il y ait une meilleure occupation des bâtiments et un meilleur rendement pour les asbl ?

En améliorant l’efficacité des asbl, on devra, à terme, permettre de créer plus d’opportunités d’emploi pour les personnes en insertion.

Nos partenaires dans ce project sont Baita asbl, Cosmos asbl en de Vereniging Parochiale Werken asbl - Goede Bijstand.

 

Met de ondersteuning van/avec le soutien de: