De Kleppe

Wat is ‘De Kleppe’ ?

De Kleppe biedt toegankelijke infrastructuur en activiteiten voor sociale (zorg)vakanties middenin de natuur van de Vlaamse Ardennen.

Onze visie

De Kleppe werkt vanuit de overtuiging dat een deugddoende vakantie een belangrijke voorwaarde is voor een goede levenskwaliteit. Dit geldt voor iedereen, ook voor personen met financiële, fysieke, psychische of mentale beperkingen.

Wij definiëren De Kleppe als een totaalproject waar verschillende domeinen elkaar raken en waar inclusie in alle deelwerkingen de rode draad is. Wij maken werk van sociale tewerkstelling, vrijetijdsaanbod voor bijzondere doelgroepen, toerisme, milieu, welzijn/zorg, vorming, dierenzorg en jeugd.

Doelgroep

Voor het vakantiehuis richten we ons specifiek op organisaties, instellingen en groepen die werken met kansarme groepen, met mensen met een zorgbehoefte, en mensen met een beperking.
Voor onze werking werken we rechtstreeks met individuen uit de bovenbeschreven doelgroepen, in het kader van een werkervaringstraject of binnen de vrijwilligerswerking.

Korte historiek

Het oude kloostergebouw, gelegen te Everbeek- Beneden (Brakel) doet sinds 1995 dienst als vakantiehuis voor kwetsbare groepen en mensen in armoede. Om sterker aan de behoeften van de doelgroep tegemoet te komen, werd in 2010 beslist om het oude klooster volledig toegankelijk te maken. Onderzoek wees immers uit dat 39% van personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen,  leven onder de Europese armoedegrens. Volwaardige vrijetijdsbesteding blijft een eerder marginaal gegeven binnen de zorgsector, en de al dan niet toegankelijke vrijetijdssector komt nog te weinig toe aan het bereiken van mensen in armoede.

Het bouwdossier werd goedgekeurd in 2014 en de oplevering van het gerenoveerde gebouw is voorzien voor het voorjaar van 2016. Er zal dan plaats zijn om 49 personen te herbergen. De Kleppe zal een uniek centrum zijn voor betaalbare zorgvakanties, erkend als ‘Toerisme voor allen’-verblijf. Het verblijf zal beschikken over aangepaste uitrusting zoals douchebrancards, tilliften, verzorgingsruimte, prikkelarme ruimtes edm.

Onze doelstellingen en activiteiten

 1. Uitbaten van een sociaal vakantiehuis voor groepen en gezinnen met toegankelijkheidslabel A+

Images

Waaronder:

 • Toegankelijke infrastructuur met zorgmeubilair
 • Een toegankelijke buitenomgeving
 • Een toegankelijke belevingstuin
 • Een zorgnetwerk in de buurt
 1. Uitbouwen van therapeutische boerderijactiviteiten, waarbij dier, natuur en cultuur centraal staan.
  • Aanbod van dagactiviteiten waarbij contact tussen bezoeker en getrainde Kleppedieren centraal staan.
  • Activiteitenkoffers en educatieve pakketten en dier- en natuurklas op maat
  • Organisatie van vakantiekampen voor kinderen met en zonder beperking
 1. De Kleppe als toonbeeld voor een inclusieve werking
  • Via de inschakeling van mensen in een werkervaringsstatuut en ‘bijzondere’ vrijwilligers die opgeleid worden in het activiteitenaanbod
  • Via de uitbouw van een sterke vrijwilligerswerking
 1. Vormingscentrum voor professionelen rond ‘dieren in een zorg- of welzijnscontext’.

 

Wie zijn we?

De Kleppe wordt gedragen door:

- Een coördinator
- Een interactiebegeleider: dierenverzorging/training en begeleiding activiteitenaanbod
- Administratief medewerker (halftijds): beheer/huur vakantiehuis en administratie dagelijkse werking
- Vijf personen in een werkervaringstraject
- 30 (bijzondere) vrijwilligers die instaan voor het onderhoud van de tuin en het domein, de verzorging en training van de dieren, het onthaal en rondleiden van de groepen, begeleiden van activiteiten, assistentie verlenen aan bezoekers, fondsenwerving, administratieve ondersteuning, klusjes en herstellingen, organisatie inclusiekampen, organisatie kasactiviteiten, grote kuis en afwas, enz.

Images

 

Link naar De Kleppe
Lees ook :
- Music for life ten voordele van De Kleppe
- Van kip tot zorgkip… Leer hoe je dieren kunt socialiseren!
- De Kleppe kiest “Vrijwilliger van de maand”
- Activiteit van de maand: Inkijk- en dankdag De Kleppe.